NOVINKY

arr3Pověření k lovu ryb 2023 v prodeji!Rybářské lísky - povolenky k lovu ryb na udici na vybrané třeboňské rybníky pro rok 2023 v prodeji.... arr3Mapy levněji - do vyprodání zásobVyužijte akční slevy turistických map Třeboňska se slevou 25 až 30%. Do vyprodání zásob. Zlevněné...

KONTAKTY

Destinace Třeboňsko o.p.s.
Rybářská 801
379 01 Třeboň II
tel: +420 725 582 305
shop@trebonsko.cz
IČ: 28086899

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Ubytování na Třeboňsku

Využijte možnosti vyhledání ubytování: zadání požadavku na ubytování v Třeboni a okolí.


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky shop.trebonsko.cz

1. Prohlášení

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi společností Destinace Třeboňsko o.p.s. (dále jen prodejce) a jeho zákazníky při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu http://shop.trebonsko.cz. Práva a povinnosti z nich vyplývající jsou závazná jak pro prodejce, tak i pro jeho zákazníky.

2. Pojmy

Obchodními podmínkami” se rozumí tyto „Všeobecné obchodní podmínky“.
Hovoří-li se v těchto Obchodních podmínkách o „prodejci”, rozumí se tím Destinace Třeboňsko o.p.s. se sídlem v Třeboni, Novohradská 224,
PSČ 379 01, IČ 280 86 899. Faktický provoz eshopu zajišťuje prodejce v pobočce společnosti v Třeboni, Rybářská 801, Česká republika, která není plátcem DPH, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu O, vložka 160.

Zákazníkem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které prodejce prodává na základě objednávky zboží z nabídky na shop.trebonsko.cz.

Internetovou nabídkou zboží" se rozumí aktuální ceny zboží zveřejněné prodejcem na internetových stránkách shop.trebonsko.cz.

"Nabídkou DDS TOUR" se rozumí ceny, které jsou uvedeny v eshopu shop.trebonsko.cz.


Místem odběru” je místo určené zákazníkem při objednávce zboží, do kterého má prodejce doručit objednané zboží. 

„Objednávkou“ zboží se rozumí vložení vybraného zboží do tzv. „košíku“  a odesláním objednávky prostřednictvím eshopu shop.trebonsko.cz

„Potvrzením objednávky“ se rozumí vyrozumění zákazníka prodejcem o přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu, které je zasíláno na e-mail vyplněný zákazníkem při objednávce.


Příjemcem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky (údajů vyplněných zákazníkem) zákazníka zboží určeno. V případě bezhotovostního styku prodejce a zákazníka nevstupuje příjemce, který je odlišný od zákazníka, do právního vztahu vůči prodejci a v tomto smluvním vztahu vůči prodejci setrvává po celou dobu jeho trvání pouze zákazník.

3. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní případy realizované prodejcem v rámci eshopu shop.trebonsko.cz, včetně služeb poskytovaných v souvislosti s prodejem. 

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy od okamžiku, kdy prodejce potvrdí objednávku zboží, na základě objednávky učiněné zákazníkem prostřednictvím internetového eshopu shop.trebonsko.cz. Tímto okamžikem dochází k uzavření vlastní kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží specifikované v potvrzené objednávce.

4. Základní dodací podmínky

A) Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník se seznámí na adrese http://shop.trebonsko.cz s konkrétními podmínkami dodávky zboží a nabídky ubytování, zejména s jeho cenou, způsobem úhrady ceny, s podmínkami doručení do místa odběru a reklamačním řádem Prodejce.

Prodejce ceny zboží průběžně aktualizuje a zákazníkovi se zavazuje dodat pouze zboží a ubytování, které je aktuálně nabízeno v eshopu v okamžiku odeslání potvrzení objednávky a za jednotkové ceny uvedené v okamžiku odeslání potvrzení objednávky. 

Zákazník se zavazuje:

 • v případě, že chce uskutečnit nákup zboží na shop.trebonsko.cz, objednat tento nákup stanoveným způsobem, prostřednictvím eshopu prodejce. Objednávky jsou umožněny registrovaným i neregistrovaným zákazníkům. Při pořizování objednávky je nutné uvést své jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, případně sídla právnické osoby, adresu pro doručení pokud se liší od dříve uvedené, telefonický a e-mailový kontakt.
 • sdělit prodejci správné a úplné případné další údaje, pokud jsou pro prodejce v souvislosti s realizací nákupu nezbytné a pokud je tento po zákazníkovi vyžaduje.
 • uhradit cenu nákupu v objednávce specifikovaným způsobem
 • zákazník je odpovědný za to, že v určeném místě doručení bude přítomna osoba, která bude oprávněna zboží dle potvrzené objednávky převzít.
 • okamžikem převzetí zboží a jeho zaplacením přechází vlastnické právo ke zboží a nebezpečí za škodu u bezhotovostního vztahu na zákazníka.

B) Práva a povinnosti prodejce

Prodejce je povinen zajišťovat své služby řádně, včas a s náležitou odbornou péčí. Prodejce je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka. 

Prodejce se zavazuje:

 • v případě, že obdrží objednávku zboží zákazníka učiněnou na shop.trebonsko.cz dle těchto "Všeobecných obchodních podmínek", doručit zboží uvedené v této objednávce na místo odběru v ní uvedené
 • v případě nemožnosti dodat zboží na určené místo odběru o tom informovat zákazníka a dohodnout s ním další postup
 • v maximálně možné míře chránit veškeré údaje, které o zákazníkovi získá při své činnosti. Prodejce není oprávněn zpřístupnit jakékoliv údaje o individuálních zákaznících třetím osobám nebo je sám užívat k jiným účelům, než je poskytování služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami. Zákazník podáním objednávky dává prodejci souhlas k užití jeho osobních údajů výše uvedeným způsobem.

C) Doručování zboží

Právní vztah mezi zákazníkem a prodejcem při doručování zboží, není-li mezi nimi podepsána písemná smlouva, vzniká okamžikem, kdy prodejce potvrdí objednávku zákazníka. Tímto okamžikem vzniká povinnost prodejce zajistit dodávku výrobků do místa doručení a povinnost zákazníka zaplatit cenu za dodané výrobky a  zajistit převzetí doručovaného zboží dle předchozího ujednání s prodejcem.

Povinnost prodejce je splněna odesláním zboží prostřednictvím České Pošty nebo předáním zboží příjemci. Nebyl-li příjemce označený zákazníkem osobně zastižen v místě doručení, má prodejce právo odmítnout předání zboží jiné osobě. Pokud však prodejce dospěje na základě všech souvisejících okolností k závěru, že i jiná osoba nacházející se v místě doručení je oprávněna za příjemce dodávky převzít, má právo, nikoliv však povinnost, toto zboží jí vydat. To neplatí, pokud si zákazník v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno výlučně příjemci; v takovémto případě je nutno zboží vydat pouze příjemci a nikomu jinému. Prodejce je oprávněn v případě bezhotovostní úhrady zboží požadovat od osoby příjemce prokázání její totožnosti. V případě doručování prostřednictvím České Pošty se doručování zboží řídí podmínkami této společnosti.

V případě, že příjemce odmítne dodávku v místě doručení převzít, má prodejce právo uplatnit vůči zákazníkovi náhradu do té doby vynaložených nákladů. Pokud je dodávka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce či jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami dodávku v místě doručení předat (dále jen “nedoručitelné zboží” ), mají smluvní strany za to, že Prodejce tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené potvrzením objednávky zákazníka odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů. Prodejce je povinen, pokud je to možné, zákazníka o této skutečnosti informovat.

 

5) Termíny pro doručení zboží

Prodejce se zavazuje doručit zboží uvedené v objednávce do místa odběru v den, na který je objednávka učiněna (v případě osobního převzetí v Třeboni) nebo podat na přepážku České Pošty nejpozději do tří pracovních dnů následujících po dni obdržení objednávky. V případě, že by objednávku nebylo možno z technických, provozních či jiných důvodů uskutečnit v tomto termínu,  zavazuje se Prodejce neprodleně kontaktovat zákazníka a domluvit s ním náhradní termín. V tomto případě může zákazník písemně odstoupit od objednávky výrobků.

Prodejce si vyhrazuje právo tyto lhůty nedodržet v případě, že se tak stane z důvodu vyšší moci. Za takovéto důvody se považují i závažnější události v silničním provozu, které znemožňují průjezd komunikací do místa doručení obvyklým způsobem.

6) Ceny - platební podmínky

Cena zboží může být hrazena:

 • bezhotovostním převodem na účet prodejce na základě faktury
 • prostřednictví dobírky České Pošty


V případě prodlení s úhradou ceny je prodejce oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nad rámec uplatněných smluvních pokut má prodejce nárok vůči zákazníkovi uplatnit i nárok na náhradu v této souvislosti způsobené škody.

Zákazník je povinen prodejci uhradit cenu opakovaného doručení zboží, pokud se tomu tak stane z důvodů na straně zákazníka, zejména pak proto, že příjemce zboží nebo jiné věci nebude ve stanovenou dobu na místě doručení zastižen, nebo na místě doručení nebude žádná osoba způsobilá převzít dodávku.

V případě prodlení s uhrazením ceny není Prodejce povinen plnit své povinnosti vůči Zákazníkovi, popřípadě je oprávněn poskytovat další služby Zákazníkovi výhradně proti platbě předem na účet prodejce.

7) Odpovědnost Prodejce za vady dodávky

Prodejce odpovídá za vady dodávky, které se vyskytly při jeho dodání, a nebo v záruční lhůtě, kterou je lhůta garantovaná výrobcem zboží a uvedená na obalu zboží.

Prodejce odpovídá za vady zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, dalších právních předpisů a těchto Obchodních podmínek.

Prodejce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou; odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena.

Prodejce v žádném případě neodpovídá za funkčnost připojení k internetu, za jakékoliv poruchy a vady na něm vzniklé ani za jakékoliv jiné události obdobného charakteru.

Postup při reklamaci řeší
Reklamační řád Prodejce, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

8) Odpovědnost Zákazníka za škody

Zákazník odpovídá Prodejci za všechny újmy, které Prodejci nebo jiné osobě vzniknou tím, že Zákazník nesplnil některou ze svých povinností založených právními předpisy nebo těmito Obchodními podmínkami.

 

9) Další ustanovení

Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Prodejce, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Prodejce oprávněna jednat.

Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze tehdy, nestanoví-li písemná smlouva uzavřená mezi prodejcem a zákazníkem nic jiného. 

Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na Internetu, a to na adrese http://shop.trebonsko.cz. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Obchodních podmínek a jejich verzí zveřejněnou na internetu má přednost verze zveřejněná na Internetu, která je jedinou autentickou verzí Obchodních podmínek.

Prodejce je povinen zveřejňovat na Internetu změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň pět dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění. Prodejce není povinen Zákazníka o změně Obchodních podmínek informovat. Objedná-li Zákazník služby Prodejce po účinnosti takovéto změny, platí, že Zákazník se změnou vyslovil souhlas.

V Třeboni  1.3.2017Reklamační řád na shop.trebonsko.cz

Obecné podmínky reklamace

 • Obchodní podmínky prodávajícího respektují platné zákony České republiky, zejména pak Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákon na ochranu spotřebitele. Jiné obchodní podmínky kupujícího se mohou uplatnit pouze po vzájemné dohodě. Dohodnou-li se prodávající a kupující na jiných podmínkách, je jejich vzájemná dohoda nadřazena těmto podmínkám. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujícího jednat.
 • Případný nárok na reklamaci je odběratel povinen uplatnit nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží.
 • Reklamace se dle příslušných legislativních norem nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nešetrně nebo neodborně zacházeno.
 • Místem uplatnění reklamace je adresa provozovny dodavatele na Faktuře doručené společně se zbožím.
 • Reklamace budou uznány jen v případě, že je specifikována konkrétní vada. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží – faktury.
 • U zboží, které je prodáváno se slevou za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou je stanovena nižší cena.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Neoprávněnou změnou v prodejních dokladech kupujícím nebo třetí osobou.
 • Porušením obalu, ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou.
 • Mechanickým poškozením zboží.

Další ujednání

 • Tento reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy ode dne vyhlášení.
 • V závislosti na změně norem si dodavatel vyhrazuje právo měnit obecné podmínky. Změnu vyhlásí vhodným způsobem s patřičným časovým předstihem.
 • Při nesplnění reklamačních podmínek nebude reklamace přijata.
 • Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti s vyřizováním reklamací a zárukou za zboží


V Třeboni 1. 1. 2013